جزوات و فیلم آموزشی درس زبان فنی مکانیک

برای دانلود جزوه درس لطفا روی  لینک کلیک نمایید: لینک دانلود

معنی لغات جلسه اول: لینک دانلود

 

فیلم آموزشی جلسه سوم: پارت اول

پارت دوم:

فیلم آموزشی جلسه چهارم:

جلسه پنجم تشکیل نشد

فیلم آموزشی جلسه ششم:

فیلم آموزشی جلسه هفتم:

فیلم آموزشی جلسه هشتم: