جزوه و فیلم آموزشی درس طراحی CAD/CAM

لینک جزوه: دانلود

لینک دانلود کتاب برنامه نویسی CNC کاردانش: دانلود

فیلم آموزشی جلسه اول پارت ۱:

فیلم آموزشی جلسه اول پارت ۲:

فیلم آموزشی جلسه دوم:

فیلم آموزشی جلسه سوم:

فیلم آموزشی جلسه چهارم:

فیلم آموزشی فصل ۲ پارت ۱:

فیلم آموزشی فصل ۲ پارت ۲:

فیلم آموزشی فصل ۲ پارت ۳: