جزوات و فیلم های تدریسی درس مبانی کنترل کیفیت

جزوات:

جزوه جلسه دوم: لینک دانلود

جزوه جلسه سوم: لینک دانلود

جزوه جلسه چهارم: لینک دانلود

کتاب معرفی شده توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی: لینک دانلود

فیلم آموزشی جلسه دوم:

فیلم آموزشی جلسه سوم:

فیلم آموزشی جلسه چهارم:

فیلم آموزشی جلسه پنجم: